TOURIST CAVE – Bonno van Doorn

PRESS RELEASE

C&H gallery presents: Bonno van Doorn
TOURIST CAVE

Opening: Saturday 19th May, 17:00 – 19:00 hrs
The exhibition will be EXTENDED UNTIL 14th July

C&H gallery is proud to present TOURIST CAVE by Bonno van Doorn. The exhibition will present new works by the artist.
The works come from constant attempts to make images that escape the generally applicable classification. They are intentional and accidental results that resist the world of obvious logic and efficiency. Bonno combines these results (sculptures and paintings) in installations, becoming a new and temporary order of things. A world in which it is no longer about escaping but about discovering and finding.

In a world full of subjective knowledge, metaphors and symbols, we are constantly engaged in interpretation and communication. Through cultural agreements we try to define meaning and concretize it in order to use it. Nonetheless, we always seem to misunderstand each other. We need a lot of words to create clarity, but get far away from the core through talking. Bonno’s work points to the possibility of a free space somewhere in between things, a space that cuts loose from our compulsive tendency to control the world around us and to record it in agreements and conclusions. A free space that does not arise from thinking followed by doing, but from acting and reacting, and then seeing.

The images are specific and abstract, familiar and strange. Together they form very personal collections of form, color and visual associations. They are proposals for the taxonomy of the temporary interchangeable order. Everything you see is a fragment, wavering, always referring to itself or something else. In this environment where nothing speaks for itself, everything speaks for each other. In a language where words fail.

Bonno van Doorn (1977, NL) lives and works in Amsterdam. He studied at the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. His work has been in a number of exhibitions, in both The Netherlands and abroad. OBVIOUSLY in 1646 (Den Haag), The Painted Bird in Marres (Maastricht) and BRIGHT in Cultuurcentrum Mechelen (Belgium) to name a few.
The work of Bonno van Doorn is kindly supported by Mondriaan Fund.


PERSBERICHT

C&H gallery presenteert: Bonno van Doorn
TOURIST CAVE

Opening: Zaterdag 19 mei, 17:00 – 19:00 uur
De expositie is verlengd tot 14 juli

Met trots presenteert C&H gallery TOURIST CAVE door Bonno van Doorn. De tentoonstelling zal nieuw werk tonen van de kunstenaar.
Het werk komt voort uit voortdurende pogingen beelden te maken die ontsnappen aan algemeen geldende classificatie. Het zijn opzettelijke en toevallige resultaten die weerstand bieden aan de wereld van voor de hand liggende logica en efficiency. Deze resultaten (sculpturen en schilderijen) combineert Bonno in installaties tot een nieuwe en tijdelijke orde der dingen. Een wereld waarin het niet meer gaat om ontsnappen maar om ontdekken en vinden.

In een wereld overvol van subjectieve kennis, metaforen en symbolen zijn we continu bezig met interpreteren en communiceren. Via culturele afspraken proberen we betekenis af te bakenen en te concretiseren om het vervolgens te kunnen gebruiken. Desalniettemin blijken we elkaar steeds verkeerd te begrijpen. We hebben veel woorden nodig om duiding te creëren maar raken al pratend verder weg van de kern. Bonno’s werk wijst op de mogelijkheid van een vrije ruimte ergens tussen de dingen in, die zich ontworstelt aan onze compulsieve neiging om de wereld om ons heen te bedwingen en vast te leggen in afspraken en conclusies. Een vrije ruimte die niet vanuit denken en dan pas doen ontstaat, maar vanuit handelen en reageren, en dan zien.

De beelden zijn specifiek en abstract, vertrouwd en vreemd. In samenhang met elkaar vormen ze zeer persoonlijke verzamelingen van vorm, kleur en visuele associaties. Het zijn voorstellen voor de taxonomie van de tijdelijke inwisselbare orde. Alles wat je ziet is een fragment, weifelend, steeds verwijzend naar zichzelf of iets anders. In deze omgeving waar niks voor zichzelf spreekt, spreekt alles voor elkaar. In een taal waar woorden tekort schieten.

Bonno van Doorn (1977, NL) woont en werkt in Amsterdam. Hij studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en heeft deelgenomen aan verschillende tentoonstellingen in binnen en buitenland o.a. OBVIOUSLY in 1646 (Den Haag), The Painted Bird in Marres (Maastricht) en BRIGHT in Cultuurcentrum Mechelen (België).
Het werk van Bonno van Doorn wordt gesteund door het Mondriaan Fonds.